วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี   การกีฬาเด่น   มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เน้นการบริการ และการบริหารจัดการที่ดี ”

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ประชาชน/ชุมชน/สังคม มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
 2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
 3. เพื่อให้มีการสังคมสงเคราะห์ประชาชน
 4. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
 5. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
 6. เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 7. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
เป้าหมาย
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านการอยู่อาศัย สุขภาพอนามัย การศึกษา มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต การอุปโภคบริโภคได้รับการคุ้มครองและมีการนันทนาการที่ดี ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการสืบทอด
แนวทางการพัฒนา
 1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
 2. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
 3. การสังคมสังเคราะห์
 4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการสุขาภิบาล
 5. การกีฬาและนันทนาการ
 6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
 7. บำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การบริการสาธารณะอย่างเพียงพอและทั่วถึง
 2. เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน
 3. เพื่อให้การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านมีความสะดวดและรวดเร็ว
 4. เพื่อให้ประชาชนมีการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว
เป้าหมาย
ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างเพียงพอและทั่วถึงได้รับความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตประจำวัน
แนวทางการพัฒนา
 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
 2. พัฒนาระบบการสื่อสาร
 3. การพัฒนาระบบจราจร
 4. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
 5. พัฒนาระบบประปา
 6. ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน
 2. เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร
 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพเสริมและมีรายได้สูงขึ้น
 4. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
 5. เพื่อส่งเสริมธุรกิจร้านค้าชุมชน
เป้าหมาย
 1. ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น
 2. ต้นทุนการผลิตภาคเกษตรลดลง
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางการพัฒนา
 1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 2. พัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ
 3. พัฒนาการท่องเที่ยว
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำและอากาศทั้งระบบนิเวศวิทยา
 2. เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้มีการบำบัดน้ำเสียและการควบคุมคุณภาพน้ำก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำธรรมชาติ
 4. เพื่อดูแล  คุ้มครองและ ป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ
เป้าหมาย
 1. ลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลตำบล
 2. บำบัดและลดปริมาณน้ำเสีย
 3. กำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ
แนวทางการพัฒนา
 1. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. กำจัดขยะที่ถูกวิธี
 3. การตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทั้งผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ให้มีความรู้  ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารและการปฏิบัติงาน
 2. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการบริหารการปกครองของเทศบาล ตำบล ตามระบอบประชาธิปไตย
 3. เพื่อการจัดหา ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อการพัฒนารายได้ของเทศบาลตำบล
 5. เพื่อให้การบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
เป้าหมาย
 1. บุคลากรของเทศบาลตำบล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของการบริหารงานของเทศบาลตำบล
 2.  สำนักงานมีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 3. ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงานด้านต่างๆ
 4. มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน  และแผนที่ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รายได้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น

แนวทางการพัฒนา

 1. การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการ
 2. การพัฒนาบุคลากร
 3. การพัฒนาการให้บริการประชาชน
 4. การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
 5. การพัฒนารายได้ปฏิบัติงาน
 6. การพัฒนาประชาชน