ประวัติ / ข้อมูลพื้นฐาน


logo_20151009102730YQ3F

ประวัติความเป็นมาการจัดตั้งเทศบาลตำบลยางชุม

 

ปี พ.ศ. ๒๕๑๖  มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่  ๓๒๖  ลงวันที่   ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๑๕  ลงวันที่  ๕  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ลงนามโดย ถ.สุนทรศารทูล
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย     (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับพิเศษ หน้า ๕๘ เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๐๘ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๖)  จึงได้จัดตั้งตำบลเชียงเพ็งเป็นสภาตำบล
เชียงเพ็ง

ปี พ.ศ. ๒๕๓๙  มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ ๑๙
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙  ลงนามโดย นายบรรหาร   ศิลปอาชา   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๒๐๔ เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๙ ง  วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙ ) จึงได้จัดตั้งสภาตำบลเชียงเพ็ง
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง  มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลยางชุม  และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลยางชุม ลงวันที่
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ลงนามโดย นายชูชาติ  หาญสวัสดิ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕   จนถึงปัจจุบัน