สภาพข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลยางชุม

1. สภาพทั่วไป
   1.1 ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตำบลยางชุม  ปัจจุบันที่ตั้งสำนักงาน  เลขที่ 55  หมู่ 13  ตำบลเชียงเพ็ง  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอกุดจับ  ประมาณ 17  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดอุดรธานี   ประมาณ  15  กิโลเมตร
   1.2 อาณาเขต
ทิศเหนือ        ติดต่อ  ตำบลเขือน้ำ  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ตำบลนากว้าง  และตำบลเชียงยืน  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้            ติดต่อ  ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก    ติดต่อ  ตำบลปะโค  อำเภอกุดจับ  ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ  และตำบลเชียงยืน   จังหวัดอุดรธานี
อ้างอิง : ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  เป็นเทศบาลตำบลยางชุม และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลยางชุม  ลงวันที่ 21 สิงหาคม  2555  (มีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม  2555)
   1.3 เนื้อที่
เทศบาลตำบลยางชุม  มีเนื้อที่ประมาณ  61.15  ตารางกิโลเมตร  หรือ  38,219  ไร่
   1.4 ภูมิประเทศ
เทศบาลตำบลยางชุม  เป็นพื้นที่ลักษณะที่ราบสูงทิศตะวันตก  คล้อยลาดต่ำเป็นที่ลุ่มทางทิศตะวันออก
   1.5 เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลยางชุม  มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ        จำนวน    10    หมู่บ้าน    ได้แก่
 • บ้านสร้างแป้น    หมู่ 2 (นอกเขตเทศบาลตำบลเชียงเพ็ง)
 • บ้านโนนทอง     หมู่ 7
 • บ้านเชียงเพ็ง     หมู่ 3                                                          
 • บ้านหนองแปน   หมู่ 8
 • บ้านหนองบึงมอ หมู่ 4 (นอกเขตเทศบาลตำบลเชียงเพ็ง)         
 • บ้านหินโงม       หมู่ 9
 • บ้านถิ่น            หมู่ 5                                                            
 • บ้านตาลโกน     หมู่ 11
 • บ้านจุ้ม            หมู่ 6                                                            
 • บ้านยางชุม       หมู่ 13
   1.6 ท้องถิ่นอื่นในตำบล
 • เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง
   1.7 ประชากร
 • จำนวนประชากร   มีทั้งสิ้น  5,519   คน  แยกเป็น
  ชาย     2,812   คน
  หญิง    2,707   คน
 • จำนวนครัวเรือน  1,588  ครัวเรือน

ตารางแสดงจำนวนประชากรเทศบาลตำบลยางชุม  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร  (คน) ประชากรรวม
ชาย หญิง
2 สร้างแป้น 13 9 9
3 เชียงเพ็ง 346 540 512 1,052
4 หนองบึงมอ 4 1 1
5 ถิ่น 191 350 334 684
6 จุ้ม 130 265 240 505
7 โนนทอง 180 373 351 724
8 หนองแปน 257 411 434 845
9 หินโงม 213 420 410 830
11 ตาลโกน 120 198 184 382
13 ยางชุม 134 246 241 487
รวม 1,588 2,812 2,707 5,519
   
1.8  การเมือง – การบริหาร เทศบาลตำบลยางชุม
       คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย
1. นายสุนันท์          ทองกัลยา        นายกเทศมนตรีตำบลยางชุม
2. นายประสิทธิ์        ดวงจันทร์        รองนายกเทศมนตรีตำบลยางชุม
3. นายถนอม           เพชรดี            รองนายกเทศมนตรีตำบลยางชุม
4. นายอิทธิกูร         ทองโยธา         เลขานุการนายกเทศบาลตำบลยางชุม
5. นายสาคร           ลีเพ็ญ             ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลยางชุม
สภาเทศบาลตำบล    ประกอบด้วย
1. นายทองหล่อ       แสงสว่าง         ประธานสภาเทศบาลตำบลยางชุม (สท.เขต 1)
2. นายพัฒนพงศ์      โมรา               รองประธานสภาเทศบาลตำบลยางชุม (สท.เขต 1)
3. นางพัฒณี          บุดดีมี               สมาชิกสภาฯ  เขต 1
4. นายกฤษฎา        ปลัดกอง            สมาชิกสภาฯ  เขต 1
5. นายสิริ              ทองสีดี              สมาชิกสภาฯ  เขต 1
6. นายคำไพร         บุตรสาลี            สมาชิกสภาฯ  เขต 1
7. นายแสวง          ประทุมวัน           สมาชิกสภาฯ  เขต 2
8. นายสมควร         ระแพงศรี           สมาชิกสภาฯ  เขต 2
9. นายทองคำ         ดวงชัย             สมาชิกสภาฯ  เขต 2
10. นางสนิท           ม่วงสุราษฎร์      สมาชิกสภาฯ  เขต 2
11. นายบุญเนาว์      นิยมเหลา          สมาชิกสภาฯ  เขต 2
12. นายกิตติพงษ์      สีดาคำ            เลขานุการสภาฯ (สท.เขต 2)
2. สภาพเศรษฐกิจ
อาชีพหลักของประชากรในเขตเทศบาลตำบลยางชุม  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่   ทำนา ปลูกถั่วลิสง  ซึ่งส่วนใหญ่ใช้น้ำจากน้ำฝน  แหล่งน้ำธรรมชาติ และน้ำคลองชลประทานจากเขื่อนขนาดเล็ก(เขื่อนห้วยหลวง)  แต่ถ้าหากปีใดฝนตกน้อยหรือปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอก็จะเกิดปัญหาภัยแล้ง   2.1 การประกอบอาชีพ/รายได้ รายได้หลักของประชาชนมาจากการเกษตรกรรม  ค้าขาย  และรับจ้างทั่วไป
   2.2 หน่วยธุรกิจในเขตตำบล

 • โรงงานอุตสาหกรรม                       2       แห่ง
 • โรงสีข้าวชุมชน                            31      แห่ง
 • ร้านค้าทั่วไป                                44      แห่ง

3. สภาพด้านสังคม

   3.1 การศึกษา

 • โรงเรียนมัธยมศึกษา                        1        แห่ง
 • โรงเรียนประถมศึกษา                       4        แห่ง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                           5        แห่ง
 • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนระดับตำบล         1        แห่ง

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา    

 • วัด/สำนักสงฆ์                                 12      แห่ง
 • มัสยิด                                             –       แห่ง
 • โบสถ์                                             1        แห่ง

3.3 สาธารณสุข

 • โรงพยาบาล                                   –       แห่ง
 • สถานีอนามัยประจำตำบล                 1      แห่ง (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเชียงเพ็ง)
 • สถานพยาบาลเอกชน                       –      แห่ง
 • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                     –      แห่ง
 • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • สถานีตำรวจ                                     –      แห่ง
 • สถานีตำรวจชุมชนตำบลเชียงเพ็ง      1      แห่ง (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเชียงเพ็ง)

4. การบริการพื้นฐาน

   4.1 การคมนาคม

เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็น ถนนลูกรัง  ถนนลาดยาง  และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางส่วน ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง  การคมนาคมบางฤดูกาลไม่สะดวก  เส้นทางระหว่างตำบล  อำเภอ และจังหวัด เป็นถนนลาดยางของ อบจ. และโยธาธิการเชื่อมถึงตลอด

4.2 การโทรคมนาคม

 • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                     –         แห่ง
 • โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน           10      แห่ง

4.3 การไฟฟ้า
หมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้ครบทั้งหมด  มีเพียงบางครัวเรือนเท่านั้นที่ได้สร้างบ้านเรือนใหม่  และอยู่ห่างจากหมู่บ้านทำให้การขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง

4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • ลำน้ำ,ลำห้วย                                24    สาย
 • บึง,หนองและอื่น ๆ                        21    แห่ง

4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 • ฝาย                                              8     แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น                                     33    แห่ง
 • บ่อโยก                                         9      แห่ง
 • ประปาหมู่บ้าน                               3      แห่ง (เข้าถึง 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ 3,5,7,8,9,11,13)

5. ข้อมูลอื่น

   5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่                      –
   5.2 มวลชนจัดตั้ง

 • ลูกเสือชาวบ้าน          2  รุ่น     40    คน
 • สมาชิก อปพร.           2 รุ่น    147     คน
 • อาสาสมัครตำรวจ       1  รุ่น      8     คน