พันธกิจ

พันธกิจ (Missinon)

  1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม
  2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
  3. สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
  4. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  6. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  7. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย